Skeet 5/12/21

C DeanDURVETB44
NC MacbeanDURSNRC39
R BashamDURVETC34